Avaleht

dets 22, 2015

Meetmed algaval perioodil


Hiiumaa kalanduspiirkonnas planeeritakse rakendada kõiki "kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" meetme tegevussuundi:

 

  tegevussuund abikõlbulik taotleja min. omafinantseering
I

Kalapüügi- või
vesiviljelustoodete
väärindamine või
turustamine

Kalandussektori mikroettevõtja, kes omab ajaloolist püügiõigust kalapüügiseaduse § 51 lõike 1 tähenduses ja kes tegeleb väiksemahulise rannapüügiga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 3 punkti 14 tähenduses.

40%

Kalandussektori mikroettevõtja, kes tegeleb vesiviljelustoodete tootmisega.

50%

Kalandussektori tulundusühistu kelle liikmeteks on
vähemalt viis kalandussektori mikroettevõtjat, kes omavad ajaloolist püügiõigust kalapüügiseaduse § 51 lõike 1 tähenduses ja kes tegelevad väiksemahulise rannapüügiga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr
508/2014 artikli 3 punkti 14 tähenduses

30%

Kalandussektori MTÜ meetme määruse tähenduses ainult tarneahela sertifitseerimiseks

50%

Kalandussektori mikroettevõtja, kes omab ajaloolist
püügiõigust kalapüügiseaduse § 51 lõike 1 tähenduses
ning kes kasutavad üle 12 m üldpikkusega kalalaevu ja
veetavaid püügivahendeid, mis on loetletud komisjoni
määruse (EÜ) nr 26/2004 (2) I lisa tabelis 3.

50%

Kalandussektori tulundusühistu, kelle liikmeteks on
vähemalt viis kalandussektori mikroettevõtjat, kes omavad ajaloolist püügiõigust kalapüügiseaduse § 51 lõike 1
tähenduses ja kes kasutavad üle 12 m üldpikkusega
kalalaevu ja veetavaid püügivahendeid, mis on loetletud
komisjoni määruse (EÜ) nr 26/2004 (2) I lisa tabelis 3.

50%
 II  

Majandustegevuse
mitmekesistamine

  
Kalandussektori mikroettevõtja, kes tegeleb majandustegevusega kalapüügitootmise tegevusalal ja kes tegeleb väiksemahulise rannapüügiga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 3 punkti 14 tähenduses.  30%
Kalandussektori mikroettevõtja, kes tegeleb majandus-tegevusega kalapüügitootmise tegevusalal ja kes kasutab üle 12 m üldpikkusega kalalaevu ja veetavaid püügi-vahendeid, mis on loetletud komisjoni määruse (EÜ) nr 26/2004 (2) I lisa tabelis 3.  50%
 Ettevõtja ainult kalandus- või merendustegevuseks  50%
III  Kalasadamate uuendamine  Kalasadama pidaja, kes on kalandussektori MTÜ või kalandussektori SA meetme määruse tähenduses  20%
Kohaliku omavalitsuse üksus, kohaliku omavalitsuse üksuse asutus  0%

Kalandussektori mikroettevõtja, kes omab ajaloolist
püügiõigust kalapüügiseaduse § 51 lõike 1 tähenduses

50%
IV 

Koelmualade loomine või
taastamine

 

Kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse
üksuse asutus

0%

Mittetulundusühing või sihtasutus, kelle põhikirjaline
eesmärk on seotud kalavarude kaitse ja säilitamisega

0%
V Sotsiaalse heaolu ja kultuuri-pärandi, sh kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi edendamine, kalanduskogu-kondade rolli tugevdamine kohalikus arengus ning kohalike kalandusressursside ja merendustegevuse juhtimine Mittetulundusühing või sihtasutus  50%

Kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus

50%

Kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku oma-valitsuse üksuse asutus ning toetatav tegevus vastab (EL) nr 508/2014 artikli 95 lõikes 3 sätestatud tingimustele (tegevuse tulemus on üldsusele kättesaadav ja täidetud on üks kolmest kriteeriumist: kollektiivne huvi, kollektiivne toetuse saaja või innovaatiline kohalikul tasandil). Innovatsioon  kohalikul tasandil peab olema defineeritud kohalikus arengustrateegias (juhul kui seda ei ole, siis ei saa seda kriteeriumi kasutada).

10%

Kalandussektori mittetulundusühing või kalandussektori sihtasutus ning toetatav tegevus vastab (EL) nr 508/2014 artikli 95 lõikes 3 sätestatud tingimustele (tegevuse tulemus on üldsusele kättesaadav ja täidetud on üks kolmest kriteeriumist: kollektiivne huvi, kollektiivne
toetuse saaja või innovaatiline kohalikul tasandil). Innovatsioon kohalikul tasandil peab olema defineeritud kohalikus arengustrateegias (juhul kui seda ei ole, siis ei saa seda kriteeriumi kasutada).

10%