Avaleht

juuli 21, 2020

Rannakalanduse arengustrateegia läheb muutmisele


Mittetulundusühingu Hiiukala juhatus otsustas juuli algul, et Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 vajaks ülevaatamist ning muutmist.

Strateegia käsitleb Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kalanduspiirkondade meetme vahendite kasutamist Hiiumaal, ning hõlmab viite suuremat teemat:

  1. kala väärindamine ja turustamine
  2. kalurite tegevuste mitmekesistamine
  3. kalasadamate uuendamine
  4. koelmualade taastamine ning kalaliikide eksperimentaalne asustamine
  5. sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand.

Strateegiaga püstitatud eesmärkide ellu viimiseks on MTÜ Hiiukala korraldanud seitse taotlusvooru, kuhu on esitatud kokku 173 projektitaotlust. Positiivse rahastusotsuseni on neist jõudnud keskmiselt 70%. Eesmärkide saavutamisele on ühing ka ise kaasa aidanud läbi koostööprojektide elluviimise koos teiste algatusrühmadega.

Eelmise aasta lõpus määras maaeluminister ühingule strateegia eduka rakendamise eest 354 000 eurot ning käesoleva aasta märtsis täiendavad 398 000. Nimetatud summadele lisanduvad seniste taotlusvoorude jäägid suurusjärgus 200 000 eurot, mis võimaldavad korraldada veel taotlusvoore.

Et aga osad eesmärgid on elluviidud ja teiste puhul oleks vaja teha korrektuure, on praegu paras aeg strateegia muutmiseks. Seepärast kutsubki MTÜ Hiiukala juhatus kõiki huvitatud osapooli tutvuma kehtiva strateegiaga ühingu kodulehel, kaasa mõtlema, esitama ettepanekuid ning osalema kaasamiskoosolekutel 24. Ja 31. augustil. Täpsemast kaasamiskoosolekute toimumisajast ja –kohast anname teada nii siin kodulehel kui Hiiu Lehe veergudel.  Kirjalikke ettepanekuid ootame augusti lõpuni. Samuti lisame kodulehele augustikuu jooksul täpsema ülevaate strateegia elluviimise seisust. Strateegia muutmise otsustab Hiiukala üldkoosolek 17. septembril 2020.