Avaleht

okt 16, 2009

Euroopa komisjon: Euroopa kalavarude olukord on pisut paranenud


Täna, 16. oktoobril teeb Euroopa Komisjon ettepaneku lubatud kogupüügi  ja erinevate kalaliikide püügikoormuse uute tasemete kohta. Liikmesriikide ja kalandussektori ettepanekute ja nõuannete alusel soovitatakse püügipiiranguid mitmete liikide puhul vähendada kuni 15%.

*Mõne Euroopa kalaliigi seisukord on viimaste aastatega pisut paranenud. 2005. aastal püüti pea kõiki hinnatud kalaliike liiga palju, tänaseks on ülepüütud liikide arv paari liigi võrra vähenenud. Lisaks on pea kolmandiku võrra vähem püügipiirkondi, mida teadlased soovitavad sulgeda. 57 liigi varude seisukord on aga puuduvate andmete ja ebapiisava järelevalve tõttu teadmata.

Siiski on Euroopa kalavarude jätkusuutlikule tasemele viimise areng olnud liiga aeglane. Kalalaevastikud ei ole suutnud piisavalt kiiresti teadlaste nõuandeid arvesse võtta ning lubatud kalapüügi tase ületab mõnel juhul kahjuks jätkusuutlikku taset tunduvalt.

Ettepanekut kommenteerides ütles Euroopa Komisjoni kalanduse ja merenduse volinik Joe Borg, et mõistlike ja teostatavate ettepanekute koostamiseks tehti tõhusat tööd. „Oleme tööstussektoritega aru pidanud ja nende mured ära kuulanud,“ rääkis ta. “Kalavarude jätkusuutlik kasutamine on igati ka kalandussektori huvides ja paljud sektori spetsialistid saavad sellest aru.”

Komisjon on endiselt väga mures Euroopa tursavarude kaitse pärast: turska püüti piirangutest olenemata mullu rohkem kui viimase kümne aasta jooksul ning tursavarude seis halvenes. Lisaks ei ole juba mitu aastat piisavalt täisealisi kudevaid kalu ning noori kalu on liiga vähe juurde tulemas. Erinevad tursapüügi vähendamiseks astutud sammud ei ole kalavarusid piisavalt kaitsnud ning püügitavasid oluliselt mõjutanud. Et olukord paraneks, tuleb rakendada tursapüügi kava, mille eesmärgiks on püügikoormuse ja tursavarudele avaldatava surve vähendamine. Igas püügipiirkonnas tuleb lubatud kogupüüki kohandada vastavalt allesjäänud kalakogustele.

Komisjon teeb mitmeid püügi vähendamisega seotud ettepanekuid, et kaitsta kõige ohustatumaid liike ning viia kalandus jätkusuutlikule tasemele. Kõikide meetmete aluseks on teadlaste nõuanded, kuid neid on reguleeritud, et kalandussektori kitsikusele leevendust leida. Ehkki need sammud on ebameeldivad, on need ometi vajalikud, kui tahetakse kalavarud jätkusuutlikule tasemele viia.

Ettepanek ei hõlma Norra, Islandi, Venemaa, Fääri saarte ega muude kolmandate riikidega ühiselt majandatavaid kalavarusid, sest osalised ei ole nende üle omavahel veel kokkuleppele jõudnud.

Komisjon leiab, et kalurid peaksid oma töös olema vastutustundlikud: pöörduma tagasi sadamasse, kui nende kvoodid on ammendatud; kasutama selektiivseid püügivahendeid ning vältima kalastamist piirkondades, kus on suur noorkalade kontsentratsioon. Komisjon on teinud algust ettepanekute väljatöötamisega selles valdkonnas.

Komisjoni ettepaneku alusel teevad liikmesriikide kalandusministrid detsembris otsuse 2010. aasta lubatud püügitasemete kohta.

Lisainfo

  • ICESi püügipiirkondade kaart
  • Praegusi lubatud kogupüüke ja komisjoni 2010. aastaks tehtud ettepanekuid käsitlev tabel
  • Graafikud
  • Joonis 1: Mitmete kalavarude liigkasutuse suundumus
  • Joonis 2: Selliste kalavarude arv, mille suhtes teadlased soovitavad kohaldada püügi peatamist
  • Joonis 3: Tursavarud Põhjameres, La Manche’i idaosas ja Skagerrakis

Kontaktisikud:
Nathalie Charbonneau
telefon: +32 2 296 3763
nathalie.charbonneau@ec.europa.eu
Lone Mikkelsen
telefon: +32 2 296 0567
lone.mikkelsen@ec.europa.eu
---
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
meediaosakond
telefon: 6 26 44 10; 52 27 115; 51 80 767