Avaleht

<< <  Lehekülg 3/98  > >>

25.08.2020

MTÜ Hiiukala kutsub kalureid ja kalandushuvilisi Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muutmise arutelule Hiiumaa muuseumi pikas majas esmaspäeval 31. augustil algusega kell 16.00.

Käesoleva aasta juuli lõpu seisuga on Hiiukala korraldanud seitse taotlusvooru, mille tulemusena on juuli lõpu seisuga positiivse rahastusotsuseni jõudnud 108 projektitaotlust. Osaliselt saavutatud eesmärgid ja lisavahendite määramine piirkonnale tõstatas päevakorda strateegia muutmise. 

Hetkel kehtiva strateegiaga on võimalik tutvuda kodulehel: http://www.hiiukala.org/index.php?page=strateegia

Ülevaate strateegia eesmärkide saavutamise numbrilisest poolest leiab siit tabelist. Seni laekunud ettepanekutega saab tutvuda siin: https://bit.ly/3aWZNrx

Häid mõtteid ning kohtumiseni!

19.08.2020

Seoses piirkonnale lisavahendite määramisega ning sellest tuleneva strateegia muutmisega, otsustas Hiiukala juhatus sügisese taotlusvooru lükata järgmisesse aastasse.

Jääkide ning lisavahendite arvelt planeeritava taotlusvooru kogu maht on vähemalt 560 000 eurot, mille tegevussuundade vahelise jaotuse otsustab MTÜ Hiiukala üldkoosolek koos strateegia muutmise ning 2021. aasta rakenduskava kinnitamisega.

03.08.2020

Kõik huvilised on oodatud 6. augustil kell 17 Orjaku külamajja uhiuue raamatu "Rannakalurite mälestusi Hiiumaalt" esitlusele!

Raamatusse on kokku koondatud 16 kaluri või kalapüügiga lähedalt kokku puutunud inimese lood, mis annavad ülevaate Hiiumaa kalandusest 20. sajandi teisel poolel ja 21. sajandi esimestel kümnenditel.

Raamatu on koostanud SA Hiiumaa Muuseumid teadur Kauri Kiivramees MTÜ Mereküla Kalurite Klubi tellimusel.

Väljaandmist on toetanud MTÜ Hiiukala Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetmest "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine".

21.07.2020

Mittetulundusühingu Hiiukala juhatus otsustas juuli algul, et Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 vajaks ülevaatamist ning muutmist.

Strateegia käsitleb Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kalanduspiirkondade meetme vahendite kasutamist Hiiumaal, ning hõlmab viite suuremat teemat:

  1. kala väärindamine ja turustamine
  2. kalurite tegevuste mitmekesistamine
  3. kalasadamate uuendamine
  4. koelmualade taastamine ning kalaliikide eksperimentaalne asustamine
  5. sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand.

Strateegiaga püstitatud eesmärkide ellu viimiseks on MTÜ Hiiukala korraldanud seitse taotlusvooru, kuhu on esitatud kokku 173 projektitaotlust. Positiivse rahastusotsuseni on neist jõudnud keskmiselt 70%. Eesmärkide saavutamisele on ühing ka ise kaasa aidanud läbi koostööprojektide elluviimise koos teiste algatusrühmadega.

Eelmise aasta lõpus määras maaeluminister ühingule strateegia eduka rakendamise eest 354 000 eurot ning käesoleva aasta märtsis täiendavad 398 000. Nimetatud summadele lisanduvad seniste taotlusvoorude jäägid suurusjärgus 200 000 eurot, mis võimaldavad korraldada veel taotlusvoore.

Et aga osad eesmärgid on elluviidud ja teiste puhul oleks vaja teha korrektuure, on praegu paras aeg strateegia muutmiseks. Seepärast kutsubki MTÜ Hiiukala juhatus kõiki huvitatud osapooli tutvuma kehtiva strateegiaga ühingu kodulehel, kaasa mõtlema, esitama ettepanekuid ning osalema kaasamiskoosolekutel 24. Ja 31. augustil. Täpsemast kaasamiskoosolekute toimumisajast ja –kohast anname teada nii siin kodulehel kui Hiiu Lehe veergudel.  Kirjalikke ettepanekuid ootame augusti lõpuni. Samuti lisame kodulehele augustikuu jooksul täpsema ülevaate strateegia elluviimise seisust. Strateegia muutmise otsustab Hiiukala üldkoosolek 17. septembril 2020.

08.06.2020

MTÜ Hiiukala hindamiskomisjon tegi ettepaneku laekunud 25 projektitaotlusest rahastada 17 taotlust kogusummas 320 460 eurot. Positiivse ettepaneku saanud taotlused jagunesid tegevussuundade kaupa alljärgnevalt:

  1. Kala väärindamine ja turustamine - 1 taotlus 849,50 eurot
  2. Majandustegevuse mitmekesistamine - 7 taotlust 150 212,42 eurot
  3. Kalasadamate uuendamine - 2 taotlust 63 338,72 eurot
  4. Koelmualade taastmaine - 2 taotlust 31 147,80 eurot
  5. Sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand - 5 taotlust 74 911,46 eurot

Projektitaotlused edastati PRIA-le menetlemiseks juuni esimesel nädalal, misjärel PRIA analüüsib taotlusi ning kui taotleja ja kulud hinnatakse abikõlbulikuks, väljastab otsuse hiljemalt augusti keskel.