Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine

Abikõlbulikud on järgnevad kulud:

1) tolmuvaba teekatte paigaldamise või uuendamise kulud;

2) külmhoone, laohoone ja hulgimüügihoone ehitamise ja uuendamise kulud;

3) lossimiseks ja ladustamiseks vajaliku seadme, sealhulgas kala sorteerimise masina, kastipesuliini ja laotõstuki ostmise ja paigaldamise kulud;

4) külmutus- ja jahutusseadme, sealhulgas jäämasina ja külmakonteineri ostmise ja paigaldamise ning portatiivse külmutus- ja jahutusseadme ostmise kulud;

5) elektri- ja veevarustuspunkti ehitamise ja uuendamise kulud;

6) kütusetankla ehitamise ja uuendamise ning tankimisseadmete ostmise kulud;

7) kalalaeva hooldamise ja remondiseadme ostmise ja paigaldamise kulud;

8) kalasadama või lossimiskoha rajatise laiendamise ja uuendamise ning tehnosüsteemi uuendamise kulud ning üks kord programmperioodi jooksul sellega seotud akvatooriumi ja sadama sissesõidutee süvendamise kulud;

9) kalurite olmehoone või -ruumi ehitamise ja uuendamise kulud;

10) paadikuuri ja püügivahendite hoiuruumi ehitamise ja uuendamise kulud;

11) kala lossimise käigus tekkivate jäätmete töötlemiseks vajaliku ehitise ehitamise või uuendamise kulud;

12) jäätmete käitlemiseks ja kahjutustamiseks vajaliku seadme ja inventari ostmise ja paigaldamise kulud;

13) kalapüügitegevuse elektroonilise haldusega seotud seadme ostmise ja paigaldamise kulud;

14) navigatsioonimärgistuse ostmise ja paigaldamise kulud;

15) sadama süvendamise tehnika ostmise kulud;

16) kütuseveoki ostmise kulud.

Nimetatud tegevusi toetatakse kui need viiakse ellu olemasoleva kalasadama või lossimiskoha territooriumil, kus toimub kala vastuvõtt kalalaevadelt ja muu sellega seonduv tegevus (va. navigatsioonimärgistusega seotud kulud)

Hiiumaa arendatavateks kalasadamateks on: Kärdla sadam, Kärdla Vetelpäästesadam, Hiiessaare sadam, Suursadam, Salinõmme sadam, Orjaku sadam, Sõru sadam ja Kõrgessaare sadam.