Toetuse taotlemine

EMKF meetme 3.3. "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" raames on võimalik toetust taotleda järgmistes tegevussuundades:

2019. aasta teine taotlusvoor toimub vastavalt  strateegia 2019. aasta rakenduskavale ja MTÜ Hiiukala juhatuse otsusele 24. septembrist kuni 7. oktoobrini 2019. Dokumentide vastuvõtt toimub e-PRIA keskkonnas.

Juhend e-prias esitamiseks .pdf

Videojuhend e-prias taotluse esitamiseks:

Taotlused peavad olema kooskõlas:

Info ja konsultatsioon 5694 1855  või e-post info@hiiukala.org. Nõustamiseks büroos on mõistlik eelnevalt aeg kokku leppida.

Strateegias kirjeldatud  

Üldkoosoleku otsusega  moodustatud hindamiskomisjoni koosseis 2018. - 2019. a.

 
Toetusmäärad on leitavad määrusest ning kokkuvõtvalt siit tabelist.
 
2019. aasta II taotlusvooru indikatiivsed* eelarvevahendid jagunevad alljärgnevalt: 

 

maht (EUR)

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine

124 292,38

Majandustegevuse mitmekesistamine

124 258,75

Kalasadamate uuendamine

51 459,05

Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine

149 966,04

 KOKKU

460 707,39

 

 ESITATAVAD DOKUMENDID:

Taotlusvormid (.rtf) projektitaotluse ettevalmistamiseks on alla laaditavad siit: 

PRIA TAOTLUSVORM KALANDUSTOODETE TÖÖTLEMINE JA OTSETURUSTAMINE.rtf

PRIA TAOTLUSVORM MAJANDUSTEGEVUSE MITMEKESISTAMINE.rtf

PRIA TAOTLUSVORM KALASADAMATE UUENDAMINE.rtf

PRIA TAOTLUSVORM KUDEALADE TAASTAMINE.rtf

PRIA TAOTLUSVORM SOTSIAALSE HEAOLU JA KULTUURIPÄRANDI EDENDAMINE.rtf

  1. avalik-õigusliku ülikooli kalandusteadlase arvamus
  2. Keskkonnaameti hinnang kavandatava töö ja keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkuse kohta
  3. Põllumajandusameti kooskõlastus, kui tegevus viiakse ellu riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelusse kantud jõel või ojal
  4. maaomaniku luba

TAOTLEMISEGA SEOTUD MATERJALE