Toetuse taotlemine

EMKF meetme 3.3. "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" raames on võimalik toetust taotleda järgmistes tegevussuundades:

Järgmine taotlusvoor toimub 9.-22. veebruar 202 2022. aastal järgnevates mahtudes

Dokumentide vastuvõtt toimub e-PRIA keskkonnas.

14.01.2022 INFOPÄEVA ETTEKANNE (.pdf) 667kB

Videojuhend e-prias taotluse esitamiseks:

Taotlused peavad olema kooskõlas:

Info ja konsultatsioon 5694 1855  või e-post info@hiiukala.org. Nõustamiseks büroos (Vabrikuväljak 1 Kärdlas II korrus tuba 10) on mõistlik eelnevalt aeg kokku leppida.

Strateegias kirjeldatud  

Üldkoosoleku otsusega  moodustatud hindamiskomisjoni koosseis 2022.

 
Toetusmäärad on leitavad määrusest ning kokkuvõtvalt siit tabelist.
  

 ESITATAVAD DOKUMENDID:

(Taotlusvormid (.rtf) projektitaotluse ettevalmistamiseks on alla laaditavad siit: 

PRIA TAOTLUSVORM KALANDUSTOODETE TÖÖTLEMINE JA OTSETURUSTAMINE.rtf

PRIA TAOTLUSVORM MAJANDUSTEGEVUSE MITMEKESISTAMINE.rtf

PRIA TAOTLUSVORM KALASADAMATE UUENDAMINE.rtf

PRIA TAOTLUSVORM KUDEALADE TAASTAMINE.rtf

PRIA TAOTLUSVORM SOTSIAALSE HEAOLU JA KULTUURIPÄRANDI EDENDAMINE.rtf

  1. avalik-õigusliku ülikooli kalandusteadlase arvamus
  2. Keskkonnaameti hinnang kavandatava töö ja keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkuse kohta
  3. Põllumajandusameti kooskõlastus, kui tegevus viiakse ellu riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelusse kantud jõel või ojal
  4. maaomaniku luba

TAOTLEMISEGA SEOTUD MATERJALE