Toetuse taotlemine

EMKF meetme 3.3. "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" raames on võimalik toetust taotleda järgmistes tegevussuundades:

2018. aasta II taotlusvoor on vastavalt 2018. aasta rakenduskavale ja Hiiukala juhatuse koosoleku otsusele (15.06.2017) 20. septembrist kuni 3. oktoobrini 2018

Meetmeid ja taotlemist tutvustav infopäev toimub reedel 7. septembril 2018 algusega kell 17.00  Tuuru majas (Vabrikuväljak 1, Kärdla). Kavas jagada kalanduspiirkonna toetuste infot. Tähtajad, taotluse koostamine, korduma kippuvad küsimused.

Ettekanne kalanduspiirkonna toetustest (sügis 2018)

Millest lähtuda sadama projekteerimisel? (ettekande märkmed). Sadamate taotlusvoor avaneb kevadel 2019.

Taotlused peavad olema kooskõlas:


Projektitaotlusi saab tuua väljakuulutatud taotlusvooru ajal MTÜ Hiiukala büroosse Vabrikuväljak 1 Kärdlas (Tuuru maja) tuba 4 E-R 10.00-17.00 (soovitav aeg eelnevalt kokku leppida), või saata (täht)postiga või e-postiga info@hiiukala.org. Postiga saatmisel läheb arvesse postitempli kuupäev, e-postiga saadetud taotlused peavad olema kohal  hiljemalt taotluste vastuvõtmise viimasel päeval kell 17.00. 

MTÜ Hiiukala ei vastuta postiga ja e-postiga saadetud taotlusdokumentide kohale jõudmise eest. E-postiga taotlusdokumentide saamisel saadetakse saatja aadressile kinnitus dokumentide kättesaamisest. Vastava kinnituse mittesaamisel ei saa taotleja eeldada, et saadetud dokumendid on kohale jõudnud. 

Info ja konsultatsioon telefonil 56941855 või e-post info@hiiukala.org. Nõustamiseks büroos eelnevalt aeg kokku leppida.

Strateegias kirjeldatud  

Üldkoosoleku otsusega  moodustatud hindamiskomisjoni koosseis 2018. - 2019. a.

 
Toetusmäärad on leitavad määrusest ning kokkuvõtvalt siit tabelist.
 
Tulenevalt Käibemaksudirektiivist ja Käibemaksuseadusest ei ole ettevõtlusega tegelemisel käibemaks abikõlbulik isegi siis kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane.
 
 

2018. aasta taotlusvooru eelarvevahendid jagunevad alljärgnevalt:

 

2018 maht EUR*

2018 I taotlusvoor EUR**

2018 II taotlusvoor EUR

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine

97 674,01

14 739,64

82 934,37

Majandustegevuse mitmekesistamine

187 533,50

62 094,94

125 438,56

Koelmualade loomine või taastamine

102 191,55

0

102 191,55

Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine

187 898,65

101 858,66

86 039,99

 

575 297,71

178 693,24

396 604,47

*koos 2017 aasta jäägiga

**summad täpsustuvad peale PRIA otsuse teatavaks saamist

 

 Esitatavad dokumendid:

 1. Projektitoetuse taotlus.  Soovituslikud taotlusvormid (.rtf) on alla laaditavad siit: 
PRIA TAOTLUSVORM KALANDUSTOODETE TOOTLEMINE JA OTSETURUSTAMINE.rtf
 
PRIA TAOTLUSVORM MAJANDUSTEGEVUSTE MITMEKESISTAMINE.rtf
 
PRIA TAOTLUSVORM SADAMATE ARENDAMINE JA LOSSIMISKOHTADE UUENDAMINE.rtf
 
PRIA TAOTLUSVORM KUDEALADE TAASTAMINE.rtf
 
PRIA TAOTLUSVORM KALANDUSTRADITSIOONIDE EDENDAMINE.rtf
 1. Taotlejaga äriseadustiku § 6 tähenduses kontserni moodustava isiku ning projektitoetuse taotlejaga konkurentsiseaduse § 2 tähenduses valitseva mõju kaudu seotud isiku nimi ja registrikood (täita vormi punkt 1.1.)
 2. Hinnapakkumus(ed) (kolm pakkumust kui käibemaksuta maksumus on üle 5 000 euro) koos hinnakalkulatsiooniga ja asjakohased selgitused, kui esitatakse alla kolme hinnapakkumuse või kui ei ole valitud odavaimat hinnapakkumust (juhul kui taotleja ei ole hankija Riigihangete seaduse mõistes). Soovituslik pakkumuste võrdluse tabel
 3. Hinnakalkulatsioon või hanke korraldamist tõendavad dokumendid (juhul kui taotleja on hankija riigihangete seaduse tähenduses)
 4. Ehitusluba või ehitusteatis kui toetatava tegevuse elluviimisel ehitatakse ehitis, ning väljavõte ehitise põhiprojekti põhijoonistest (tehnilistest joonistest), kus muuhulgas kajastub kavandatava ehitise asendiplaani, arhitektuuri, tehnosüsteemide ja välisvõrkude lahendused ja projekti seletuskirjast koos kooskõlastustega
 5. Dokumendi ärakiri, mis tõendab, et ehitis või muu objekt, mida ehitatakse või kuhu seadmed paigutatakse, sealhulgas mootorsõiduk, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks toetuse saamise tingimustes ettenähtud perioodiks (5 aastat pärast viimase toetusosa väljamakset)
 6. Kui taotleja taotleb toetatava tegevuse elluviimiseks toetust samal ajal mitme meetme raames või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest, esitab ta koos taotlusega sellekohase teabe (täita vormi punkt 1.3.7.)
 7. Avaldus PRIA kliendiregistrisse kandmiseks juhul kui pole varem PRIA-st toetust taotlenud. Vorm http://www.pria.ee/docs/resources/9807.rtf?
 8. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-s 7 nimetatud tegevusloa ning keskkonnamõju hindamise aruande ärakiri, kui toetatava tegevuse elluviimiseks on vajalik keskkonnamõju hindamine
 9. Kalasadama uuendamise tegevuse elluviimiseks, esitatakse lisaks kalasadama plaan, millel on selgelt piiritletud maa-ala, kus kavandatakse tegevus ellu viia
 10. Koelmualade loomise või taastamise tegevuse elluviimiseks, esitatakse lisaks: