Toetuste elluviimine

Oluline projektide elluviimisel

Toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima ja esitama tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta hiljemalt 2  aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 30. juuniks 2023. aastal. 

Toetatav tegevus viiakse ellu selles kalanduspiirkonnas, mille kohalikule algatusrühmale projektitoetuse taotlus esitati. Turustamisega seotud tegevuse võib ellu viia kõikjal Eesti piires.

Toetatav tegevus peab olema ellu viidud vähemalt 10% ulatuses 9 kalendrikuu jooksul arvates projektitoetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Toetatav tegevus loetakse vähemalt 10% ulatuses elluviiduks, kui PRIA-le esitatud kuludeklaratsioon hõlmab vähemalt 10% toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest. Põhjendatud juhtudel võib PRIA lugeda toetatava tegevuse elluviiduks vähemalt 10% ulatuses ka juhul, kui PRIA-le ei ole esitatud kuludeklaratsiooni, mis hõlmaks vähemalt 10% toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest.

Kui projektitoetust antakse kalandussektori mittetulundusühingule või sihtasutusele kalasadama uuendamiseks, peab kalasadam olema kasutamiseks avatud kõikidele toetuse saaja liikmetele, kes tegutsevad kalandussektoris. Kui kalasadama uuendamiseks antakse projektitoetust kohaliku omavalitsuse üksusele või kohaliku omavalitsuse üksuse asutusele, siis peab kalasadam olema kasutamiseks avatud kõikidele isikutele. Projektitoetuse saaja avalikustab kalasadama kasutamise tingimused, sealhulgas sadama kasutamise hinnakirja ja sadamapidaja kontaktandmed, sadama sissesõidul mööda maismaad ja sadama koduleheküljel.

Kui kalandussektori mittetulundusühingule või kalandussektori sihtasutusele antakse toetust viienda tegevussuuna (sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi edendamine) tegevuse elluviimiseks omafinantseeringu määraga, mis on väiksem kui 50% tegevuse abikõlblikest kuludest, siis peab toetuse abil soetatud, ehitatud või renoveeritud vara olema avalikkusele tasuta kasutamiseks kättesaadav vähemalt 5 aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest.

Projektitoetuse saaja ei tohi kasutada projektitoetuse abil ostetud või ehitatud ajaloolist veesõidukit ja sellel olevat varustust kutseliseks kalapüügiks.

Kapitalirendi puhul maksab PRIA toetuse toetuse saaja pangakontole selles ulatuses, millises on toetuse saaja ise kapitalirendi makseid tasunud. EKF perioodil maksti toetuse summa kapitalirendi andjale ning toetus maksti välja täies ulatuses. EMKF perioodil maksab PRIA toetuse toetuse saajale ning väljamakstav toetuse summa arvutatakse toetuse saaja poolt kapitalirendile andjale juba tasutud osamaksetelt.

Toetuse saajal on võimalik taotleda tegevuse elluviimise rahastamist osaliselt tasutud kuludokumentide alusel (OTKA).

Maksetaotluse vorm

Maksetaotlusele tuleb lisada koopiad asjakohastest dokumentidest:

 1) asjakohane tööleping, töövõtuleping, käsundusleping, müügileping, rendi- või üürileping, kapitalirendileping;
 2) kulu tegemist tõendav dokument (arve)  ja maksekorraldus või pangakonto väljavõte;
 3) sularahamakse tegemise korral kassa väljamineku order;
 4) tehtud töö või soetatud vara vastuvõtmist tõendav dokument (üleandmise - vastuvõtmise akt);
 5) uus hinnapakkumus, kui objektiivsetel põhjustel algne pakkumus ei sobi;
 6) hanke läbiviimist tõendavad dokumendid, kui toetuse saaja on hankija riigihangete seaduse tähenduses;
 7) palgaleht, millelt on näha töötaja ja tema tööandja nimi, töötajale arvestatud töötasu ning sellest kinnipeetud maksud ja muud kinnipidamised ning makstav netotöötasu;
 8) lähetuskorraldus ja lähetuskulude aruanne koos kulu tõendatavate dokumentidega ja päevaraha arvestusega ning lähetuskulude väljamaksmist tõendav maksekorraldus või pangakonto väljavõte;
 9) koolitusel, seminaril, konverentsil või muul üritusel osalemist tõendavad dokumendid, sealhulgas diplom, tunnistus, osalejate nimekiri ja ürituse päevakava;
 10) seminari, koolituse ja teabepäeva korraldamise korral teabepäeva päevakava ja osalejate nimekiri, millel on märgitud osalejate kontaktandmed ning nende allkirjad;
[RT I, 30.08.2017, 2 - jõust. 02.09.2017]
 11) sõiduki kasutamise õigust tõendav registreerimistunnistus või volikiri;
 12) sõidupäevik, mis sisaldab sõidukit kasutava isiku ees- ja perekonnanime, sõiduauto riikliku registreerimismärgi andmeid, sõiduauto odomeetri kaugusmõõdiku alg- ja lõppnäitu ning iga teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmiseks tehtud sõidu kuupäeva ja sõidu eesmärki.