Toetused

Euroopa Merendus-, Kalandus ja Vesiviljelus Fondi (EMKVF) meetme kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus raames on Hiiumaa kalanduspiirkonnas võimalik toetust taotleda järgmistes tegevussuundades:

1) vee-elusressursside väärindamine ja otseturustamine;
2) sadamate taristu parendamine ja pakutavate teenuste mitmekesistamine;
3) majandustegevuse mitmekesistamine;
4) looduskeskkonna tingimuste parendamine;
5) kalandus- ja merendustraditsioonide edendamine;
6) kalurite teadmiste ja oskuste edendamine.

Perioodi 2021–2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetuse määrus https://www.riigiteataja.ee/akt/119102023013?leiaKehtiv

Määruse seletuskiri

Taotlusvoorud saavad toimuda kui kalanduspiirakonna strateegia on heaks kiidetud Regionaal- ja Põllumajandusministri poolt, eeldatavasti 2024. aasta II või III kvartalis.

Toetuse taotlemine toimub e-PRIA keskkonnas ning taotlusvoorudest teavitatakse eelnevalt kodulehe ja kohaliku lehe kaudu. Enne taotlusvooru toimub toetuse infopäev. Projektitaotluste nõustamine toimub jooksvalt ning selleks tuleks ühendust võtta info@hiiukala.org või telefonil 56941855