MTÜ Hiiukala üks peamisi põhikirjajärgseid tegevusi on Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia koostamine ning selle elluviimine.

1. veebruaril 2024 kinnitas Hiiukala üldkoosolek uue finantsperioodi Hiiumaa kalanduspiirkonna tegevusstrategia 2030+, mis on esitatud PRIA-le nõuetekohasuse kontrollimiseks ja Regionaal- ja põllumajandusministeeriumile hindamiseks.

Taotluste menetlemine ja hindamine toimub vastavalt üldkoosoleku poolt kinnitatud korrale.

Meetme määrus Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/119102023013?leiaKehtiv

Eelmiste finantsperioodide strateegiad leiab siit:

Eelmiste finantsperioodide meetme määrused: