Euroopa Merendus-, Kalandus ja Vesiviljelus Fondi (EMKVF) meetme kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus raames on Hiiumaa kalanduspiirkonnas aastatel 2024-2027 võimalik toetust taotleda kuues tegevussuunas.

5.-20. juuni 2024 toimuva taotlusvooru eelarve
vee-elusressursside väärindamine ja otseturustamine135 576 eurot
sadamate taristu parendamine ja pakutavate teenuste mitmekesistamine361 537 eurot
majandustegevuse mitmekesistamine225 961 eurot
looduskeskkonna tingimuste parendamine45 192 eurot
kalandus- ja merendustraditsioonide edendamine90 384 eurot
kalurite teadmiste ja oskuste edendamine45 192 eurot
Kokku903 843 eurot
Iga-aastased taotlusvooru summad järgmiseks aastaks otsustab kogueelarve piires MTÜ Hiiukala üldkoosolek

Ettekanne toetustingimustest
Ettekanne e-PRIA-s esitamisest

Projektitaotluste nõustamine toimub jooksvalt ning selleks tuleks ühendust võtta info@hiiukala.org või telefonil 5694 1855

Toetuse taotlemine toimub e-PRIA keskkonnas

Perioodi 2021–2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetuse määrushttps://www.riigiteataja.ee/akt/119102023013?leiaKehtiv
Määruse seletuskiri

Hiiumaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2030+
Projektitoetuste taotluste menetlemise ja hindamise kord
Hindamiskomisjon 2024-2025