Euroopa Merendus-, Kalandus ja Vesiviljelus Fondi (EMKVF) meetme kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus raames on Hiiumaa kalanduspiirkonnas võimalik toetust taotleda kuues tegevussuunas.

5.-18. juuni 2024 toimuva taotlusvooru eelarve
vee-elusressursside väärindamine ja otseturustamine135 576 eurot
sadamate taristu parendamine ja pakutavate teenuste mitmekesistamine361 537 eurot
majandustegevuse mitmekesistamine225 961 eurot
looduskeskkonna tingimuste parendamine45 192 eurot
kalandus- ja merendustraditsioonide edendamine90 384 eurot
kalurite teadmiste ja oskuste edendamine45 192 eurot
Kokku903 843 eurot

Toetuse taotlemine toimub e-PRIA keskkonnas, ning taotlusvoorudest teavitatakse eelnevalt kodulehe ja kohaliku lehe kaudu. Enne taotlusvooru toimub toetuse infopäev. Projektitaotluste nõustamine toimub jooksvalt ning selleks tuleks ühendust võtta info@hiiukala.org või telefonil 56941855

Perioodi 2021–2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetuse määrus:  https://www.riigiteataja.ee/akt/119102023013?leiaKehtiv
Määruse seletuskiri
Hiiumaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2030+
Projektitoetuste taotluste menetlemise ja hindamise kord