Üldkoosolek

Kuupäev: 24.11.202224.11.2022

MTÜ HIIUKALA ÜLDKOOSOLEK toimub neljapäeval, 24. novembril kell 18.00 elamuskeskuses Tuuletorn (Mäe 4 Käina) 

PÄEVAKORRAS

  • Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine.
  • Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muutmine. Kasutades projektitoetustest ülejäänud (tagasi tulnud või odavnemiste arvel tekkinud) vahendeid muutuvad strateegia finantsplaanis tegevussuundade vahelised proportsioonid. Antud muudatusega korrigeeritakse strateegia lõplikku tegevussuundade vahelist jaotust. Täpsed summad ning proportsioonid arvestatakse üldkoosoleku kuupäeva seisuga selleks hetkeks vabanenud vahendite arvelt.
  • 2022. aasta rakenduskava muutmine. Seoses finantsperioodi lõpuga ja asjaoluga, et enam taotlusvoore korraldada ei saa, kuid saab esitada koostööprojekte, suurendatakse koostööprojektide eelarvet projektitoetustest ülejäänud (tagasi tulnud või odavnemiste arvel tekkinud) vahendite arvelt. Täpne summa arvestatakse üldkoosoleku kuupäeva seisuga selleks hetkeks vabanenud vahendite arvelt. Samuti täpsustatakse 2022 lõpus esitatavaid koostööprojekte.
  • Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete tasude kinnitamine 2023. aastaks.
  • Ülevaade järgmise perioodi strateegia koostamisest. Strateegia koostamise hetkeseis, tehtud ja planeeritavad tegevused sh strateegia planeeritav vastuvõtmise ajakava, uue perioodi meetmed ja meetme määrus nii palju kui üldkoosoleku ajal teada on.
  • Muud küsimused
  • Soovijatel võimalik tutvuda Tuuletorni ekspositsiooniga

Kõigi liikmete osalemine on oluline! Vajadusel on võimalik koosolekul osalema volitada esindajat. Volikirja näidis (.doc) alla laadimiseks.