Oluline projektide elluviimisel

TOETUSE MAKSMISE TINGIMUSED JA KORD MEETME MÄÄRUSES https://www.riigiteataja.ee/akt/110092021004?leiaKehtiv#para32

PROJEKTI TÄHTAJAD

 • Projekti elluviimisega ei või alustada (sh ka arve kuupäev) enne projektitaotluse PRIA-le esitamist, välja arvatud planeeringud, projekteerimised ja projektikirjutamised. E-PRIAs projektitaotluse esitamine algatusrühmale ei tähenda veel PRIA-le esitamist. Esitab alles algatusrühm pärast omapoolset menetlust ning PRIA-le esitamisest teavitatakse taotlejaid e-kirjaga.
 • Projekti elluviimisega võib alustada omal riisikol pärast projektitaotluse PRIAsse esitamist ja enne PRIA otsuse saamist.
 • PRIA teeb projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 50 tööpäeva (u 2,5 kuu) jooksul arvates projektitaotluse ja algatusrühma dokumentide saamisest. PRIA teeb oma otsuse  taotlejale teatavaks 10 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.
 • Projekt peab olema ellu viidud vähemalt 10% ulatuses abikõlblikest kuludest üheksa kalendrikuu jooksul pärast PRIA poolset toetuse määramist. Tegevus peab olema teostatud ning maksetaotlus vähemalt 10% ulatuses eelarvest PRIA-le esitatud. Põhjendatud juhtudel on PRIA-l kaalutlusõigus vastava tähtaja osas pikenduse andmiseks.
 • Projekt peab olema ellu viidud kahe aasta jooksul PRIA poolsest toetuse määramisest sh ka viimane maksetaotlus PRIA-le esitatud. Kahe aastase tähtaja pikendamiseks ei ole PRIA-le antud kaalutlusõigust, seega tähtajaks investeeringu elluviimisega hilinemisel, jääb taotleja sellest toetuse osast ilma. Siinkohal on PRIA-l kaalutlusõigus küsida tagasi ka varem välja makstud taotlus. 

PROJEKTI MUUDATUSED

 • Kõikidest muudatustest, mida tehakse projektis tuleb tingimata teavitada PRIAt. Muudatuste all peetakse silmas: muudatusi pakkujate valikul, muudatusi hangitavates seadmetes, muudatusi mis puudutavad taotleja juriidilist vormi jne. Kui muudatustest õigeaegselt ei teavitatata tekib PRIA-l õigus toetuse maksmine peatada. Reeglina seda ei tehta, kuid kindlasti tekitab see taotlejale asjatut tüli ja aeglustab oluliselt toetuste väljamaksmist. 
 • Muudatusest teavitamiseks tuleb saata lihtkirjalik muudatustaotlus info@pria.ee kirjeldades ära muudatuse sisu ja põhjendades selle vajalikkust. Taotluse pealkirjas või sisus kindlasti ära näidata taotluse viitenumber.
 • Pakkuja või soetatava seadme muutmisel tuleb muudatustaotlusele lisada uus pakkumus.
 • Kui selgub, et projektitaotlust ei ole võimalik ellu viia, siis tuleb esitada lihtkirjalik avaldus projekti elluviimisest loobumiseks info@pria.ee, misjärel teeb PRIA vastava otsuse ning kalanduspiirkond saab vabanenud finantsid uuesti kasutusele võtta.

MAKSETAOTLUSED

 • Projekti võib ellu viia kuni neljas osas st esitades PRIA-le neli maksetaotlust. Maksetaotlused ei pea olema võrdsetes osades.
 • Kaup või teenus, mille kulude hüvitamiseks taotletakse toetuse maksmist, peab olema lõpetatud ning toetuse saaja peab olema selle vastu võtnud ja selle eest tasunud oma pangaarvelt. Ettemakseid ilma konkreetse etapi lõpetamiseta PRIA välja ei maksa. Samuti ei ole abikõlbulikud sularahamaksed.
 • Maksetaotlusega e-PRIA-s tuleb kaasa panna järgmised dokumendid: arvemaksekorraldus  või konto väljavõte, tehtud töö või vara üleandmist tõendav allkirjastatud akt. Seminari, koolituse ja teabepäeva korraldamise korral teabepäeva päevakava ja osalejate nimekiri, millel on märgitud osalejate kontaktandmed ning nende allkirjad. 
 • Erandina on võimalik esitada maksetaotlus osaliselt tasutud kuludokumentide alusel (OTKA), juhul kui projektitoetuse saaja on piisavalt usaldusväärne ning töö või teenus on lõpetatud või vara on üle antud ning projektitoetuse saaja on need vastu võtnud. Sellisel juhul peab taotleja olema tasunud arvest vähemalt omafinantseeringu osa ning esitab maksetaotluse koos dokumentidega PRIA-le. PRIA-st makse laekumisel teeb taotleja 7 tööpäeva jooksul maksed tarnija(te)le ülejäänud osas ning esitab sellekohased tõendid PRIA-le e-PRIA keskkonnas.
 • Projektitaotluse viimase maksetaotlusega tuleb ära täita ka seirenäitajad. Järelkontrolli käigus küsitakse ka pearaamatu väljavõtet ning raamatupidamise sise-eeskirja, kus on näidatud toetusega seotud dokumentide säilitamise tähtaeg. Nimetatud dokumendid võib ka kohe viimase maksetaotlusega kaasa panna.
 • PRIA teeb maksetaotluse väljamaksmise otsuse 25 tööpäeva jooksul alates maksetaotluse saamisest. Täiendavalt võib kuluda kuni 10 tööpäeva makse tegemiseks.

DOKUMENTIDE SÄILITAMINE

 • Toetuse saaja peab selgelt eristama oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest.
 • Toetuse saajal on kohustus säilitada kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid 4 aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud. Vastav nõue peab olema kajastatud raamatupidamise sise-eeskirjas. Tähtaja asemel võib kajastada ka viidet Kalandusturu korraldamise seaduse paragrahvile 34   

TÄHISTAMINE

 • Toetuse saaja teavitab avalikkust toetuse abil tegevuse ellu viimisest esimesel võimalusel, alates toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.
 • Ürituse korraldamise ja messil osalemise puhul tähistatakse ürituse asukoht selle toimumise ajal logo ja embleemiga. Soovitame ürituse toimumisest ja tähistusest teha fotosid hilisemaks tõestamiseks.
 • Kui toetuse abil antakse välja trükimaterjaleajalehe-, veebi-, videoreklaami paigaldatakse infotahvleid vms, peavad need olema tähistatud logo ja embleemiga. Audioreklaami puhul selgelt tuleb viidata Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi toetusele. 
 • Tähistamist peab hiljem olema võimalik tõendada kas ekraanipildi, salvestuse, foto või tehtud koopiaga. 
 • Soetatud esemed tähistatakse kleebisega, millele on kantud EL logo ja EMKF embleem (kaksiklogo). Kleebise suuruste kohta vaata täpsemalt siit.  Kleebise saab küsida PRIA-st, ühe taotluse kohta väljastatakse toetuse saajale kuni 50 kleebist, üldjuhul paigaldab kleebise PRIA ametnik lõppkontrolli käigus.
 • Kui toetuse abil tehakse ehitustöid, mille toetussumma ületab 150 000 eurot, paigaldatakse ehitusobjektile ehitustööde ajaks ajutine stend suurusega vähemalt 1,5 x 1,0 meetrit, kaksiklogole eraldatakse vähemalt 25% stendi pindalast. Stendile kantakse toetatava tegevuse nimetus ja eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30% stendi kõrgusest.
 • Kui toetuse abil on tehtud ehitustöid, mille toetussumma on kuni 50 000 eurot, paigaldatakse pärast ehitustööde lõppemist, enne viimase maksetaotluse esitamist objekti vahetusse lähetusse plakat minimaalse suurusega A3. Plakatile kantakse kaksiklogo, millele eraldatakse vähemalt 25% plakati pindalast, ning toetatava tegevuse nimetus ja eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30% plakati kõrgusest.
 • Kui toetuse abil on tehtud ehitustöid, mille toetussumma ületab 50 000 eurot, paigaldatakse pärast ehitustööde lõppemist, enne viimase maksetaotluse esitamist objekti vahetusse lähedusse tahvel suurusega vähemalt 50×30 cm. Tahvlile kantakse kaksiklogo, millele eraldatakse vähemalt 25% tahvli pindalast, ning toetatava tegevuse nimetus ja eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30% tahvli kõrgusest.
 • Toetuse saaja tagab, et tähistus säilib vähemalt viis aastat viimase toetuseosa maksmisest arvates, välja arvatud ürituse korraldamise ja messil osalemise puhul. Vajaduse korral asendab toetuse saaja tähistuse uuega.