8.2. Projektitaotlusvoorude korraldamine

Taotlusvoorude toimumine ja teavitamine

Taotlusvoorude täpne toimumise aeg määratakse Hiiukala juhatuse otsusega, mis lähtub üldkoosoleku kinnitatud rakenduskavast. Taotlusvoorude avamisest teavitatakse Hiiukala kodulehel, kohalikus ajalehes ning e-posti listis 20 tööpäeva ette. Taotlusvooru avamise teates märgitakse ära taotluste vastuvõtmise aeg, koht ja tingimused, avatud tegevussuunad, viide asjakohastele materjalidele kodulehel, infopäeva toimumise aeg ja koht ning ühingu kontaktandmed.

Taotluste vastuvõtt

Projektitaotluste vastuvõtt on avatud 10 tööpäeva. Projektitaotluse dokumente saab esitada isiklikult MTÜ Hiiukala büroos kell 10.00-17.00, saata postiga või esitada digitaalselt allkirjastatult ühingu e-postiaadressile, mis on näidatud ühingu kodulehel kuni  toetuse taotlemine hakkab toimuma vaid elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu.

Postiga saadetud taotlused registreeritakse kui need kannavad vähemalt taotluste vastuvõtmise tähtaja viimase päeva postitemplit. E-postiga saadetud taotlused registreeritakse juhul, kui need on saadetud hiljemalt kell 17.00 taotluste vastuvõtmise tähtaja viimasel päeval. MTÜ Hiiukala ei vastuta lihtpostiga ja e-postiga saadetud taotlusdokumentide kohale jõudmise eest. E-postiga taotlusdokumentide saamisel saadetakse saatja aadressile kinnitus taotlusdokumentide kättesaamisest. Vastava kinnituse mittesaamisel ei saa taotlejal eeldust, et taotlusdokumendid on kohale jõudnud.

Taotluste tehniline kontroll

Taotluse vastuvõtmisel vormistab Hiiukala töötaja vastuvõtulehe, milles fikseeritakse üleantavad dokumendid ja mis allkirjastatakse üleandja ja vastuvõtja poolt. Postiga ja e-postiga saabunud taotluste vastuvõtulehed allkirjastatakse ühepoolselt vastuvõtja poolt ning taotleja eksemplar väljastatakse taotleja nõudmisel.

Pärast taotlusdokumentide vastuvõtmist teostab Hiiukala töötaja taotluse tehnilise kontrolli hinnates taotluse dokumentide vastavust Maaeluministri määruse ning käesoleva strateegiaga.

Puuduste ilmnemisel teavitatakse taotlejat puudustest ning määratakse mõistlik aeg puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamata jätmisel esitatakse projektitaotlus hindamiskomisjonile kuid komisjonil on õigus jätta projektitaotlus hindamata juhul kui leitakse, et esitatud dokumendid ja neis sisalduv informatsioon ei ole piisavad projektitaotluse hindamiseks.

Taotluste tehniline kontroll peab olema teostatud 10 tööpäeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtaja lõppemist. 

Tehnilise kontrolli läbinud taotluste nimekiri ja taotletavad summad fikseeritakse juhatuse otsusega ning nimekirja kantud projektitaotluste dokumendid laaditakse vastavasse veebikeskkonda, misjärel on hindamiskomisjonil aega vähemalt 14 päeva projektitaotlustega tutvumiseks.

PRIA e-teenuse keskkonnale üleminekul  toimub taotluste tehniline kontroll  ja hindamine nimetatud keskkonnas.