Toetatakse tegevusi, mis aitavad suurendada rannapüügil kasutatavate kalasadamate kasumlikkust ning ajakohastada sadamataristut.

Taotleja: Projektitoetust võib taotleda kohaliku arengu strateegias nimetatud kalasadama pidaja
  1) ettevõtja, kes omab kehtivat kaluri kalapüügiluba;
  2) mittetulundusühing, kelle põhikirjaline eesmärk on seotud kalandussektori tegevuste edendamisega ja kelle liikmetest vähemalt 50 protsenti on kalapüügiluba omavad ettevõtjad;
  3) sihtasutus, kelle põhikirjaline eesmärk on seotud kalandussektori tegevuste edendamisega ja kelle juhatuse või nõukogu liikmetest vähemalt 50 protsenti on kalapüügiluba omavad ettevõtjad või nende seaduslikud esindajad;
  4) kohalik omavalitsus või kohaliku omavalitsuse asutus;
  5) kohaliku omavalitsuse asutatud mittetulundusühing või sihtasutus, kelle häälte koguarvust kuulub üle 50 protsendi kohaliku omavalitsuse üksusele.

Vastavalt Hiiumaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegiale 2030+ saab Hiiu maakonnas toetust taotleda järgnevatele sadamatele: Haldi sadam, Kakri kalasadam, Kassari sadam, Kõrgessaare sadam, Kärdla sadam, Lehtma kalurisadam, Naistlaiu sadam, Orjaku sadam, Roograhu sadam, Salinõmme paadisadam, Salinõmme sadam, Sõru jahisadam, Tärkma sadam, Vahtrepa sadam ja Värssu sadam.

Toetuse määr:
100% kui taotleja on kohalik omavalitsus, kohaliku omavalitsuse asutus, kohaliku omavalitsuse asutatud sihtasutus või mittetulundusühing;
 80% kui taotleja on mittetulundusühing või sihtasutus, kelle liikmetest üle 50% on kaluri kalapüügiluba omavad ettvõtjad;
 50% ülejäänud taotlejatele.

Toetuse maksimaalne suurus: Taotlusvoorus tegevussuuna maht kuid mitte rohkem kui 400 000 eurot programmperioodi kohta kokku.

Abikõlbulikud kulud on tegevuse elluviimiseks vajalikud kulud, mis on mõistlikud, sihtotstarbelised, majanduslikult soodsaimad, üksikasjalikult kirjeldatud ja vajalikud projektitoetuse eesmärgi saavutamiseks.
* Ühe tegevussuuna alla kuuluvaid tegevusi ei toetata teise tegevussuuna alla kuuluvate tegevustena. Abikõlbulik kulu on tehtud pärast toetustaotluse esitamist e-PRIA-s, välja arvatud ettevalmistava töö kulu.
* Taastuva energiaallika kasutuselevõtmisega seotud kulud on abikõlblikud üksnes projektitoetuse taotleja omatarbimise ulatuses.  
* Abikõlbulike kulude loetelu § 28.
* Kui toetust antakse sadama taristu parendamise ja pakutavate teenuste mitmekesistamise tegevussuuna tegevuse elluviimise eest, avalikustab projektitoetuse saaja hiljemalt viimase maksetaotluse esitamise ajaks kalasadama kasutamise tingimused, sealhulgas sadama kasutamise hinnakirja ning sadamapidaja kontaktandmed sadama territooriumile sisenemisel maismaalt ja sadama veebilehel.
* Sadamapidaja kehtestab isikutele sadama kasutamise tingimused võrdsetel alustel.

Toetatava tegevuse osaks võivad olla ettevalmistavad tööd:
1. taotlusdokumentide koostamine ühikuhinnaga 256 eurot toetustaotluse kohta (ei pea tõendama).
2. tegevuse elluviimisega kaasnev tellitud projekteerimistöö, projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja geodeetiline uurimistöö, hüdrogeoloogiline ja hüdroloogiline uuring ning detailplaneering;
3. keskkonnamõju hindamine
4. energiaaudit

Mitteabikõlbulike kulude loetelu §29

1. Taotlus täidetakse e-PRIA-skus andmeid sisestada või teistele kasutajaõigusi anda saab juhatuse liige. (Ettevõtte andmed, sh e-kirja aadress võetakse automaatselt äriregistrist).

Taotlusega esitatakse järgnevad andmed ja dokumendid:
1. Sadama nimi, sadama omaniku kontaktandmed, sadama kasutusõiguse lõpptähtaeg, sadamat kasutavate kutseliste kalurite arv; viimase kolme aasta väikesemahulise rannapüügi lossimise kogus (kg); sadamat kasutavate muude isikute arv (harrastusmeresõitjad, ettevõtjad sadama territooriumil, harrastuskalapüüdjad jt); sadama sügavus enne ja pärast (kui tegevuseks on sadama süvendamine); sildumiskohtade arv enne ja pärast (kui tegevuseks on sildumiskohtade suurendamine); tegevuse oodatavad tulemused ja mõjud (tegevuse mõju sadamat kasutavatele kaluritele,
mõju ja muutus tarneahelatele, mõju kala kvaliteedile, kasusaajate arv, sadama tegevust
mitmekesistavate teenuste arv, sadamapidaja võimekus pakkuda teenuseid ja majandada
sadamat, keskkonnakaitselised tegevused sadamas, kliimamuutustest tulenevate ohtudega
parem toimetulemine jms); tegevuse mõju läbivatele teemadele (regionaalne areng, kodanikuühiskonna areng, võrdsete võimaluste tagamine); järgmise viie kalendriaasta tulude-kulude
prognoos.
2. Taotluse eelarve järgmiste tegevuste kaupa:
1) ettevalmistav töö
2) ehitise või tehnosüsteemi laiendamine või uuendamine,
3) akvatooriumi või sadama sissesõidutee süvendamine;
4) kala lossimiseks ja jahutamiseks vajalike seadmete ja vahendite soetamine ja paigaldamine;
5) kütusetankla, kütuse veoki ja tankimisseadmete soetamine;
6) kalurite olmehoone, püügivahendite hoiuruumi või abihoone ehitamine või uuendamine;
7) heitmete ja jäätmete ning reostustõrjeks vajalike seadmete soetamine ja paigaldamine;
8) navigatsioonimärgistuse ostmine ja paigaldamine;
9) taastuvenergiasse investeeringu tegemine;
10) muu investeering.

Esitatavad dokumendid
1. Taotlus (täidetakse e-PRIA-s).
2. Pakkumiskutsed koos tehnilise kirjeldusega. (Pakkumiskutse võib olla pakkujale saadetud e-kiri).
3. Saadud hinnapakkumused, mis peavad olema taotleja nimel. Lisaks peab olema tõendatav nende tegemine pakkuja poolt (digiallkiri või pakkumuse saamise e-kiri). Hinnapakkumus peab sisaldama taotleja nime, hinnapakkuja nime ja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva ning töö, teenuse või vara üksikasjalikku kirjeldust ning käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust. Ehitustööde puhul peab pakkumus olema tehtud PRIA vormil, vastava majandustegevuse registreeringuga ettevõtja poolt. Tegevuse maksumuse korral 5 000 eurot või rohkem (km-ta) kolm võrreldavat hinnapakkumust.  Taotleja ei või nimetatud nõude eiramiseks jaotada osadeks toetatava tegevuse raames tellitavat tööd või teenust või soetatavat vara, mis on funktsionaalselt koos toimiv või vajalik sama eesmärgi saavutamiseksTaotleja võib jaotada toetatava tegevuse raames tellitava töö või teenuse või soetatava vara osadeks, kui see on objektiivsetel põhjustel õigustatud. Pakkumuse esitaja ei või olla seotud taotlejaga, ega pakkujad omavahel (ühe grupi ettevõtted).
4. Kui toetatava tegevuse raames tellitava töö või teenuse või soetatava vara eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 60 000 eurot või rohkem, peab taotleja korraldama ostumenetluse riigihangete registris. Kui taotleja teeb ostumenetluse pärast toetusotsuse saamist, siis esitab ta taotlusega tegevuse maksumuse prognoosi. Kui ostumenetlus registris on taotlemise ajaks tehtud, siis esitab vastava viitenumbri.
5. Ärakiri dokumendist, mis tõendab, et sellise seadme soetamisel, mis paigaldatakse ehitisse (või mootorsõidukisse) või mida kasutatakse ehitises (või mootorsõidukis), on see ehitis (või mootorsõiduk) projektitoetuse taotleja valduses asjaõiguslikul või võlaõiguslikul alusel vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest; Ehitise ehitamise korral on ehitis ja sellealune maa toetuse taotleja omandis või on ehitisealusele maale taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest;
6. Kui toetatava tegevuse elluviimiseks on vajalik keskkonnamõju hindamine, esitatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise süsteemi seaduse §-s 7 nimetatud tegevusloa number.
7. Ehitusprojekti ärakiri, kui toetatavaks tegevuseks on ehitamine ehitusseadustiku tähenduses ja nimetatud ehitusprojekt on ehitusseadustiku alusel nõutud.
8. Kui taotlejaks on mittetulundusühing, esitatakse taotleja liikmete nimekiri, sealhulgas näidatakse ära kalandussektori ettevõtjate tegevusala;
9. Kui taotlejaks on sihtasutus, esitatakse taotleja juhatuse liikmete või nõukogu nimekiri, sealhulgas nende tegevusala (välja arvatud OV asutatud SA);

Tegevussuuna rakendamise põhjendus Hiiumaa kalandusstrateegias: kala väärindamise ja turustamise
tegevussuund on Hiiumaa kalanduse arenguks määrava tähtsusega. Kalavarude paranedes on väärindamine üks võimalus kalurite sissetulekuid suurendada. Seoses pool- ja valmistoodete järjest kasvava turuosaga on kala väärindamine järjest määravama tähtsusega toodangu turustamisel.
● kalurkonna konkurentsivõime tõstmine läbi kala väärindamise edendamise;
● turustamine, turundus ja mainekujundus (aitab tuua juurde kala ja kalatoodete tarbijaid, mis omakorda aitab tagada kalurite sissetuleku ja õiglase kokkuostuhinna) läbi kala ja väärindatud toodete turundamise Hiiumaal ja väljaspool seda ning kokkulepete sõlmimise kohalike jaekettidega kohaliku kala müügiks.

Tegevussuuna eesmärgid Hiiumaa kalandusstrateegias
E1: Kalasadamatesse on loodud taastuvenergialahendused.
E2: Kalasadamad on pidevalt arenevad ja neis pakutakse mitmekesiseid teenuseid