Toetatakse: Tegevused, mis aitavad suurendada ranna- ja sisevete kalurite sissetulekuid.

Taotleja: Projektitoetust võib taotleda
1) mikroettevõtja, kes omab kehtivat kaluri kalapüügiluba (toetus kuni
2) tulundusühistu, kelle liikmeteks on vähemalt viis kaluri kalapüügiluba omavat mikroettevõtjat
Juhendmaterjal tegemaks kindlaks, kas ettevõte on mikroettevõte.

Toetuse määr:
80% kui taotleja on tulundusühistu, kelle liikmeteks on vähemalt viis mikroettevõtjat, kes tegelevad väikesemahulise rannapüügiga ja omavad kehtivat kaluri kalapüügiluba;
70% kui taotleja on mikroettevõtja, kes tegeleb väikesemahulise rannapüügiga ja omab kehtivat kaluri kalapüügiluba;
50% kui taotleja on mikroettevõtja kes tegeleb kutselise kalapüügiga ja omab kehtivat kaluri kalapüügiluba, millele on kantud veetavad püügivahendid.

Toetuse maksimaalne suurus: Taotlusvoorus tegevussuuna maht kuid mitte rohkem kui 400 000 eurot programmperioodi kohta kokku.

Abikõlbulikud kulud on tegevuse elluviimiseks vajalikud kulud, mis on mõistlikud, sihtotstarbelised, majanduslikult soodsaimad, üksikasjalikult kirjeldatud ja vajalikud projektitoetuse eesmärgi saavutamiseks. Ühe tegevussuuna alla kuuluvaid tegevusi ei toetata teise tegevussuuna alla kuuluvate tegevustena. Abikõlbulik kulu on tehtud pärast toetustaotluse esitamist tegevusrühmale, välja arvatud ettevalmistava töö kulu. Abikõlbulike kulude loetelu § 28.

Toetatava tegevuse osaks võivad olla ettevalmistavad tööd:
1. taotlusdokumentide koostamiseks tellitud töö ühikuhinnaga 256 eurot toetustaotluse kohta.
2. tegevuse elluviimisega kaasnev tellitud projekteerimistöö, projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja geodeetiline uurimistöö, hüdrogeoloogiline ja hüdroloogiline uuring ning detailplaneering;
3. keskkonnamõju hindamine
4. energiaaudit

Mitteabikõlbulike kulude loetelu §29

Toetustaotlus täidetakse e-PRIA-s, kus andmeid sisestada või teistele kasutajaõigusi anda saab juhatuse liige. (Ettevõtte andmed, sh e-kirja aadress võetakse automaatselt äriregistrist).

Toetustaotlusega esitatakse järgnevad andmed:
1. Taotleja andmed (nimi, registrikood, organisatsiooni liik, ettevõtte suurus, kontaktandmed). Kui toetuse taotleja on tulundusühistu, siis tema liikmete nimekiri.
2. Toetustaotluse andmed: toetatava tegevuse nimetus, tegevuse algus- ja lõpuaeg, investeeringuobjekti asukoht, toetatava tegevuse lühikirjeldus ja eesmärk, tegevuse elluviimise ja toetuse vajalikkuse põhjendus, hetkeolukorra kirjeldus, toetatava tegevuse seos meetme eesmärkidega ja kohaliku arengu strateegia eesmärkidega, abikõlblike kulude maksumus ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga, taotletava toetuse suurus, omafinantseering, taotluse dokumentide ettevalmistamise kulu.
3. Toetuse taotluse kirjeldus: taotleja kogemus ja tegutsemine kalandus- või vesiviljelussektoris või kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamise või turustamise alal; toodete tarbijad ja turustuskanalid, olemasolev turunõudlus, tehtud turu-uuringud; toetuse taotluse eelarve; taotleja järgmise viie kalendriaasta tulude-kulude prognoos; taotleja viimase kahe kalendriaasta ettevõtte majandusnäitajad; Kui taotlejaks on füüsilisest isikust ettevõtja, esitatakse bilansi ja kasumiaruande asemel ettevõtlustulude ja -kulude prognoos vastavalt tuludeklaratsiooni vormi E kululiikide jaotusele. Kui taotleja on tegutsenud alla kahe kalendriaasta, esitatakse andmed alates tegevuse alustamisest. Finantsprognoosi osaks on
seletuskiri.

Esitatavad dokumendid
1. Taotlus ja toetatava tegevuse eelarve, algus- ja lõppkuupäev, teave selle kohta, et taotleja ei ole saanud ega taotle taotluses sisalduva sama kulu kohta toetust riigieelarvelisest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi (täidetakse e-PRIA-s).
2. Pakkumiskutsed koos tehnilise kirjeldusega. Pakkumiskutse võib olla pakkujale saadetud e-kiri.
3. Saadud hinnapakkumused, mis peavad olema taotleja nimel. Lisaks peab olema tõendatav nende tegemine pakkuja poolt (digiallkiri, pakkumuse saamise e-kiri). Tegevuse maksumuse korral 5 000 eurot või rohkem (km-ta) kolm võrreldavat hinnapakkumust. Pakkumuse esitaja ei või olla seotud taotlejaga, ega pakkujad omavahel. Kui esitatakse alla kolme pakkumuse, tuleb lisada asjakohane selgitus.  Hinnapakkumus peab sisaldama taotleja nime, hinnapakkuja nime ja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva ning töö, teenuse või vara üksikasjalikku kirjeldust ning käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust.
4. Kui toetatava tegevuse raames tellitava töö või teenuse või soetatava vara eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 60 000 eurot või rohkem, peab taotleja korraldama ostumenetluse riigihangete registris. Kui taotleja teeb ostumenetluse pärast toetusotsuse saamist, siis esitab ta tegevuse maksumuse prognoosi. Kui ostumenetlus registris on tehtud, siis esitab vastava viitenumbri.
5. Ärakiri dokumendist, mis tõendab, et sellise seadme soetamisel, mis paigaldatakse ehitisse (või mootorsõidukisse) või mida kasutatakse ehitises (või mootorsõidukis), on see ehitis (või mootorsõiduk) projektitoetuse taotleja valduses asjaõiguslikul või võlaõiguslikul alusel vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest; Ehitus
6. Kui toetatava tegevuse elluviimiseks on vajalik keskkonnamõju hindamine, esitatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise süsteemi seaduse §-s 7 nimetatud tegevusloa number.
7. Ehitusprojekti ärakiri, kui toetatavaks tegevuseks on ehitamine ehitusseadustiku tähenduses ja nimetatud ehitusprojekt on ehitusseadustiku alusel nõutud.

Tegevussuuna rakendamise põhjendus Hiiumaa kalandusstrateegias: Kala väärindamise ja turustamise
tegevussuund on Hiiumaa kalanduse arenguks määrava tähtsusega. Kalavarude paranedes on väärindamine üks võimalus kalurite sissetulekuid suurendada. Seoses pool- ja valmistoodete järjest kasvava turuosaga on kala väärindamine järjest määravama tähtsusega toodangu turustamisel.
● kalurkonna konkurentsivõime tõstmine läbi kala väärindamise edendamise;
● turustamine, turundus ja mainekujundus (aitab tuua juurde kala ja kalatoodete tarbijaid, mis omakorda aitab tagada kalurite sissetuleku ja õiglase kokkuostuhinna) läbi kala ja väärindatud toodete turundamise Hiiumaal ja väljaspool seda ning kokkulepete sõlmimise kohalike jaekettidega kohaliku kala müügiks.

Tegevussuuna eesmärgid ja mõõdikud Hiiumaa kalandusstrateegias
E1: Kala väärindamine on kasvanud, sealhulgas on välja töötatud uudistooteid.
Mõõdikud: Kala väärindavate ettevõtete arv; kala väärindavate ettevõtete käibe suurenemine
E2: Kohalik kala ja kalatooted on kättesaadavad nii Hiiumaa kauplustes, toitlustuskohtades,
haridusasutustes kui ka mujal Eestis.

Mõõdikud: Kohaliku toote märgisega (roheline märgis) kalatoodete arv; kaupluste ja toitlustuskohtade arv, kus pakutakse kohalikku kala; haritusasutuste arv, kus pakutakse kohalikku kala; väljaspool Hiiumaad kalatooteid turustavate ettevõtete arv.

Hindamiskriteeriumid
Taotluste hindamine toimub vahemikus 0-4 punkti. Hindamiskriteeriumid jagunevad üldisteks
hindamiskriteeriumiteks (1–5) ja tegevussuundade põhisteks hindamiskriteeriumiteks (6–9).

1. Projekti vastavus kalanduspiirkonna
strateegia tegevussuunale
Projekt ei vasta kalanduspiirkonna strateegia tegevussuunale ega ole sellest tulenevalt prioriteetne0
Projekt on nõrgalt seotud kalanduspiirkonna strateegia
tegevussuunaga. Projekt ei ole seotud konkreetse tegevussuuna
eesmärkidega.
1
Projekti vastab üldjoontes kalanduspiirkonna strateegia
tegevussuunale. Projekti seos konkreetse tegevussuuna
eesmärkidega on rahuldav.
2
Projekt vastab kalanduspiirkonna strateegia tegevussuunale ja on
sellest tulenevalt prioriteetne. Projekt on valdavalt seotud
konkreetse tegevussuuna eesmärkidega.
3
Projekt vastab kalanduspiirkonna strateegia tegevussuunale ja on
sellest tulenevalt prioriteetne. Projekt on otseselt seotud konkreetse tegevussuuna eesmärkidega.
4
2. Projekti ettevalmistuse taseProjekt on puudulikult ettevalmistatud. Hetkeolukord ja projekti
vajalikkus on kirjeldatud ebapiisavalt. Projekti tegevused ei ole
seotud projekti eesmärkidega või ei ole piisavalt põhjendatud,
puudub loogiline, terviklik ja arusaadav ülesehitus
0
Projekti ettevalmistuse tase on nõrk. Hetkeolukord ja projekti
vajalikkus on kirjeldatud üldsõnaliselt. Projekti tegevused ei ole
seotud projekti eesmärkidega või ei ole piisavalt põhjendatud,
puudub loogiline, terviklik ja arusaadav ülesehitus.
1
Projekti ettevalmistuse tase on rahuldav. Hetkeolukord ja projekti
vajalikkus on kirjeldatud üldsõnaliselt. Projekti tegevused on nõrgalt seotud projekti eesmärkidega või ei ole piisavalt põhjendatud, projekti ülesehitus on üldjoontes loogiline ja arusaadav ja terviklik.
2
Projekti ettevalmistuse tase on hea. Hetkeolukord ja projekti
vajalikkus on kirjeldatud selgelt ja sidusalt. Projekti tegevused on
seotud projekti eesmärkidega ja piisavalt põhjendatud, projekti
ülesehitus on hea. Projekt on terviklik ja projektis toodud teave on hea.
3
Projekti ettevalmistuse tase on väga hea. Hetkeolukord ja projekti
vajalikkus on kirjeldatud selgelt ja sidusalt. Projekti eesmärgid on
sõnastatud konkreetselt. Projekti tegevused on seotud projekti
eesmärkidega, põhjendatud ja optimaalsed, projekti ülesehitus on
väga hea. Projekt on terviklik ja projektis toodud teave on väga hea
ning kontrollitav.
4
3. Projekti eelarve põhjendatus ja läbipaistvusProjekti eelarve ei ole seotud projekti tegevustega. Kulud ei ole
piisavalt põhjendatud või on ebaotstarbekad. Kulude seos projekti eesmärkidega ei ole piisavalt põhjendatud. Eelarve ei ole selge ega läbipaistev. Toetuse kasutamine ei ole efektiivne.
0
Projekti eelarve on nõrgalt seotud projekti tegevustega. Kulud on
valdavalt põhjendamata või ebaotstarbekad. Kulude seos projekti
eesmärkidega ei ole piisavalt põhjendatud. Eelarve ei ole üldjoontes
selge ega läbipaistev. Toetuse kasutamine ei ole efektiivne.
1
Projekti eelarve on üldjoontes seotud projekti tegevustega. Osa
kuludest on põhjendamata või ebaotstarbekad. Kulude seos projekti
eesmärkidega on rahuldavalt põhjendatud. Eelarve on üldjoontes
selge ja läbipaistev, kuid esineb ebatäpsusi. Toetuse kasutamine on
valdavalt efektiivne.
2
Projekti eelarve on seotud projekti tegevustega. Valdav osa kuludest
on põhjendatud ja otstarbekad. Kulude seos projekti eesmärkidega
on hästi põhjendatud. Eelarve on selge ja läbipaistev, kuid esineb
ükskuid ebatäpsusi. Toetuse kasutamine on efektiivne.
3
Projekti eelarve on seotud projekti tegevustega. Kõik kulud on
põhjendatud ja otstarbekad. Kulude seos projekti eesmärkidega on
väga hästi põhjendatud. Eelarve on detailne. Toetuse kasutamine on
väga efektiivne.
4
4. Projekti ajakava realistlikkusAjakava on puudulik ega ole realistlik.0
Ajakava on nõrgalt põhjendatud, ega ole realistlik.1
Ajakava on valdavalt põhjendatud ja realistlik, esineb mitmeid
ebatäpsusi või küsitavusi.
2
Ajakava on põhjendatud ja realistlik, kuid esineb üksikuid ebatäpsusi
või küsitavusi.
3
Ajakava on põhjendatud ja realistlik.4
5. Projekti uuenduslikkusProjektis ei kasutata uusi lahendusi või lähenemisi (tehnoloogiat,
prototüüpi, teadussaavutust vms).
0
Projektis kasutatakse uusi lahendusi või lähenemisi (tehnoloogiat,
prototüüpi, teadussaavutust vms).
1
6. Projekti teostatavus, sh taotleja võimekusTaotleja võimekus projekti ellu viia puudub või ei ole tõendatud.
Projektiga ei ole läbi mõeldud kogu tarneahel või ei ole see realistlik.
0
Taotleja võimekus projekti ellu viia on kasin. Projektiga ei ole läbi
mõeldud kogu tarneahel või ei ole see realistlik.
1
Taotleja võimekus projekti ellu viia on rahuldav. Projekt on
teostatav, kuid esineb küsitavusi planeeritavate mahtude
realistlikkuses.
2
Taotleja võimekus projekti ellu viia on hea. Projekt arvestab
reaalsete mahtudega, tarneahel on valdavalt läbimõeldud ja
realistlik.
3
Taotleja võimekus projekti ellu viia on väga hea, selleks on olemas
vajalik oskusteave ja materiaalsed vahendid. Projekt arvestab
reaalsete mahtudega, tarneahel on läbimõeldud ja realistlik.
4
7. Projekti mõju strateegia
tegevussuuna eesmärkide täitmisele
Projektil puudub eeldatav mõju tegevussuuna eesmärkide täitmisele või ei ole projekti eesmärkide täitmine realistlik. Projekt ei sisalda piisavalt vajalikku infot mõju hindamiseks. Projekti tulemusena ei
looda lisandväärtust. Projekti tulemusena ei tagata kalurite
sissetulekute suurenemist.
0
Projekti mõju tegevussuuna eesmärkide saavutamisele on väike.
Info mõju hindamiseks on kasin. Projekti tulemusel alustatakse või
laiendatakse kalatoodete väärindamist ja/või turustamist. Projekti
tulemusena ei tagata kalurite sissetulekute suurenemist.
1
Projekti mõju tegevussuuna eesmärkide saavutamisele on rahuldav.
Info mõju hindamiseks on olemas, ent kohati lünklik või
tõendamata. Projekti tulemusel alustatakse või laiendatakse
kalatoodete väärindamist ja/või turustamist. Projekti tulemusena
tagatakse kalurite sissetulekute mõningane suurenemine.
2
Projekti mõju tegevussuuna eesmärkide saavutamisele on suur. Info
mõju hindamiseks on hästi ja selgelt kirjeldatud, ent esineb üksikuid
küsitavusi. Projekti tulemusel alustatakse kalatoodete väärindamist
ja/või turustamist. Projekti tulemusena tagatakse kalurite
sissetulekute suurenemine.
3
Projekti mõju tegevussuuna eesmärkide saavutamisele on oluline.
Info mõju hindamiseks on väga hästi ja selgelt kirjeldatud. Projekti
tulemusel alustatakse kalatoodete väärindamist ja/või turustamist.
Projekti tulemusena tagatakse kalurite sissetulekute märkimisväärne
suurenemine.
4
8. Projekti jätkusuutlikkusProjekt ei sisalda vajalikku informatsiooni jätkusuutlikkuse hindamiseks. Investeeringuobjekti etapiviisilisel arendamisel ei ole
järgnevad etapid kirjeldatud. Mitteabikõlblike kulude katteallikad on
kirjeldamata ja/või piisava selgituseta. Projekt ei panusta taotleja
jätkusuutlikkuse säilitamisse
0
Info projekti jätkusuutlikkuse hindamiseks on kasin. Investeeringuobjekti etapiviisilisel arendamisel on järgnevad etapid kirjeldatud lünklikult ja liiga üldiselt. Mitteabikõlblike kulude katteallikad on kirjeldatud, kuid mitte piisavalt selgitatud. Projekti panus taotleja jätkusuutlikkuse säilitamisse on nõrk.1
Info projekti jätkusuutlikkuse hindamiseks on rahuldav.
Investeeringuobjekti etapiviisilisel arendamisel on järgnevad etapid kirjeldatud kohati lünklikult ja üldiselt. Mitteabikõlblike kulude katteallikad on kirjeldatud ja enamjaolt selgitatud. Projekti panus taotleja jätkusuutlikkuse säilitamisse on rahuldav.
2
Info projekti jätkusuutlikkuse hindamiseks on hea. Investeeringu-objekti etapiviisilisel arendamisel on järgnevad etapid kirjeldatud selgelt ja tõendatult, esineb ükskuid lünki või ebatäpsusi. Mitteabikõlblike kulude katteallikad on kirjeldatud ja hästi selgitatud. Projekt panustab taotleja jätkusuutlikkuse säilitamisse3
Info projekti jätkusuutlikkuse hindamiseks on väga hea. Investeeringuobjekti etapiviisilisel arendamisel on järgnevad etapid kirjeldatud selgelt ja tõendatult, riskid on määratletud ja maandatud. Mitteabikõlblike kulude katteallikad on kirjeldatud ja väga hästi selgitatud. Projekt panustab oluliselt taotleja jätkusuutlikkuse säilitamisse.4
9. Projekti panus
taastuvenergialahendustesse
Projekt ei panusta taastuvenergialahenduste kasutusele võtmisse.0
Projekt panustab taastuvenergialahenduste kasutusele võtmisse.1