Toetatakse  tegevusi, mis aitavad kaasa traditsioonide säilimisele ja tutvustavad rannakultuuri laiale avalikkusele.

Taotleja:  projektitoetust võib taotleda
1) mittetulundusühing või sihtasutus;
2) kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus;

Toetuse määr: 90% abikõlblikest kuludest

Toetuse maksimaalne suurus: Taotlusvoorus tegevussuuna maht kuid mitte rohkem kui 300 000 eurot kolme aasta jooksul (vähese tähtsusega abi jääki saab kontrollida siin). Strateegiaga on seatud piirang üritustele: 15 000 eurot toetust ürituse kohta.

Abikõlbulikud kulud on tegevuse elluviimiseks vajalikud kulud, mis on mõistlikud, sihtotstarbelised, majanduslikult soodsaimad, üksikasjalikult kirjeldatud ja vajalikud projektitoetuse eesmärgi saavutamiseks. Ühe tegevussuuna alla kuuluvaid tegevusi ei toetata teise tegevussuuna alla kuuluvate tegevustena. Abikõlbulik kulu on tehtud pärast toetustaotluse esitamist tegevusrühmale, välja arvatud ettevalmistava töö kulu. Abikõlbulike kulude loetelu § 28.

Lautrikoha renoveerimine või parendamine on abikõlbulik vaid juhul kui projektitoetuse taotlejaks on kohalik omavalitsus või kohaliku omavalitsuse üksus;

Antud tegevussuunast peab toetuse abil soetatud, ehitatud või renoveeritud vara olema avalikkusele tasuta kasutamiseks kättesaadav vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest, välja arvatud tasulise meelelahutusürituse puhul.

Tegevuse osaks võivad olla ettevalmistavad tööd:
1. taotlusdokumentide koostamiseks tellitud töö ühikuhinnaga 256 eurot toetustaotluse kohta (ei pea pakkumist esitama ega hiljem kulu tõendama)
2. tegevuse elluviimisega kaasnev tellitud projekteerimistöö, projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja geodeetiline uurimistöö, hüdrogeoloogiline ja hüdroloogiline uuring ning detailplaneering;
3. keskkonnamõju hindamine
4. energiaaudit

Mitteabikõlbulike kulude loetelu §29

Taotlus täidetakse e-PRIA-skus andmeid sisestada või teistele kasutajaõigusi anda saab juhatuse liige. (Ettevõtte andmed, sh e-kirja aadress võetakse automaatselt äriregistrist).

Toetustaotlusega esitatakse järgnevad andmed:
1. Taotleja andmed (nimi, registrikood, organisatsiooni liik, kontaktandmed).
2. Taotluse andmed: toetatava tegevuse nimetus, tegevuse algus- ja lõpuaeg, investeeringuobjekti asukoht, toetatava tegevuse lühikirjeldus ja eesmärk, tegevuse elluviimise ja toetuse vajalikkuse põhjendus, hetkeolukorra kirjeldus, toetatava tegevuse seos meetme eesmärkidega ja kohaliku arengu strateegia eesmärkidega, abikõlblike kulude maksumus ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga, taotletava toetuse suurus, omafinantseering, taotluse dokumentide ettevalmistamise kulu.
3. Taotluse kirjeldus: tegevuse jätkusuutlikkus, kirjelda objekti hilisemat haldamist, kui tegemist on investeeringuga, taotluse eelarve tegevuste kaupa.

Esitatavad dokumendid
1. Taotlus ja toetatava tegevuse eelarve, algus- ja lõppkuupäev, teave selle kohta, et taotleja ei ole saanud ega taotle taotluses sisalduva sama kulu kohta toetust riigieelarvelisest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi. Tegevuse jätkusuutlikkuse kirjeldus, kui tegemist on investeeringuga (täidetakse e-PRIA-s).
2. Pakkumiskutsed koos tehnilise kirjeldusega. (Pakkumiskutse võib olla pakkujale saadetud e-kiri).
3. Saadud hinnapakkumused, mis peavad olema taotleja nimel. Lisaks peab olema tõendatav nende tegemine pakkuja poolt (digiallkiri või pakkumuse saamise e-kiri). Hinnapakkumus peab sisaldama taotleja nime, hinnapakkuja nime ja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva ning töö, teenuse või vara üksikasjalikku kirjeldust ning käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust. Ehitustööde puhul peab pakkumus olema tehtud PRIA vormil, vastava majandustegevuse registreeringuga ettevõtja poolt. Tegevuse maksumuse korral 5 000 eurot või rohkem (km-ta) kolm võrreldavat hinnapakkumust.  Taotleja ei või nimetatud nõude eiramiseks jaotada osadeks toetatava tegevuse raames tellitavat tööd või teenust või soetatavat vara, mis on funktsionaalselt koos toimiv või vajalik sama eesmärgi saavutamiseks. Taotleja võib jaotada toetatava tegevuse raames tellitava töö või teenuse või soetatava vara osadeks, kui see on objektiivsetel põhjustel õigustatud. Pakkumuse esitaja ei või olla seotud taotlejaga, ega pakkujad omavahel (ühe grupi ettevõtted).
4. Kui toetatava tegevuse raames tellitava töö või teenuse või soetatava vara eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 60 000 eurot või rohkem, peab taotleja korraldama ostumenetluse riigihangete registris. Kui taotleja teeb ostumenetluse pärast toetusotsuse saamist, siis esitab ta taotlusega tegevuse maksumuse prognoosi. Kui ostumenetlus registris on taotlemise ajaks tehtud, siis esitab vastava viitenumbri.
5. Ärakiri dokumendist, mis tõendab, et sellise seadme soetamisel, mis paigaldatakse ehitisse (või mootorsõidukisse) või mida kasutatakse ehitises (või mootorsõidukis), on see ehitis (või mootorsõiduk) projektitoetuse taotleja valduses asjaõiguslikul või võlaõiguslikul alusel vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest; Ehitise ehitamise korral on ehitis ja sellealune maa toetuse taotleja omandis või on ehitisealusele maale taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest;
6. Kui toetatava tegevuse elluviimiseks on vajalik keskkonnamõju hindamine, esitatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise süsteemi seaduse §-s 7 nimetatud tegevusloa number.
7. Ehitusprojekti ärakiri, kui toetatavaks tegevuseks on ehitamine ehitusseadustiku tähenduses ja nimetatud ehitusprojekt on ehitusseadustiku alusel nõutud.

Tegevussuuna rakendamise põhjendus Hiiumaa kalandusstrateegias: kalanduspiirkonda ja kalandustraditsioone tutvustavad sündmused on saanud osaks Hiiumaa kalaga seotud kuvandist aidates kaasa kala tutvustamisele ja turustamisele ka väljaspool sündmuste toimumise aega. Samuti on kalandusüritused kalastusturismi mootoriks tekitades teenuse nõudlust ning viies kliendid kokku pakkujaga ühtlasi samal ajal tutvustades väikesadamate võrgustikku ning arendades nende multifunktsionaalsust.