Toetatakse:  tegevused, mis aitavad suurendada rannakalurite sissetulekuid, laiendada olemasolevaid kõrvaltegevusi ning laieneda teistesse majandussektoritesse.

Taotleja: Projektitoetust võib taotleda
mikroettevõtja, kes omab kehtivat kaluri kalapüügiluba ja tegeleb piisaval määral majandustegevusega kalapüügi tegevusalal. Piisavaks majandustegevuseks loetakse kaluri kalapüügiloa alusel tegutseva ettevõtja toetuse taotlemisele eelnenud kalendriaasta lossitud kalapüügi esmamüügi väärtust, mis Statistikaameti avaldatud andmete kohaselt vastab nimetatud kalendriaasta vähemalt poole aasta arvestuslikule elatusmiinimumile.

* Tabel 2023. aastal Hiiu maakonnas piisaval määral püügiga tegelenute andmetega (sobivad taotlejad asuvad tabelis rohelises alas)
* Juhendmaterjal tegemaks kindlaks, kas ettevõte on mikroettevõte.

Toetuse määr:
50% majandustegevuse mitmekesistamise tegevussuuna tegevuse elluviimisel 

Toetuse maksimaalne suurus: Taotlusvoorus tegevussuuna maht kuid mitte rohkem kui 300 000 eurot kolme aasta jooksul (vähese tähtsusega abi jääki saab kontrollida siin)

Abikõlbulikud kulud on tegevuse elluviimiseks vajalikud kulud, mis on mõistlikud, sihtotstarbelised, majanduslikult soodsaimad, üksikasjalikult kirjeldatud ja vajalikud projektitoetuse eesmärgi saavutamiseks. Ühe tegevussuuna alla kuuluvaid tegevusi ei toetata teise tegevussuuna alla kuuluvate tegevustena. Abikõlbulik kulu on tehtud pärast toetustaotluse esitamist tegevusrühmale, välja arvatud ettevalmistava töö kulu. Abikõlbulike kulude loetelu § 28.

Tegevuse osaks võivad olla ettevalmistavad tööd:
1. taotlusdokumentide koostamiseks tellitud töö ühikuhinnaga 256 eurot toetustaotluse kohta (ei pea tõendama ega hinnapakkumust esitama)
2. tegevuse elluviimisega kaasnev tellitud projekteerimistöö, projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja geodeetiline uurimistöö, hüdrogeoloogiline ja hüdroloogiline uuring ning detailplaneering;
3. keskkonnamõju hindamine
4. energiaaudit

Mitteabikõlbulike kulude loetelu §29

Taotlus täidetakse e-PRIA-skus andmeid sisestada või teistele kasutajaõigusi anda saab juhatuse liige. (Ettevõtte andmed, sh e-kirja aadress võetakse automaatselt äriregistrist).

Taotlusega esitatakse järgnevad andmed:
1. kas taotleja alustab ettevõtlusega kõrvaltegevusalal või laiendab või mitmekesistab ettevõtlust kõrvaltegevusalal
2. kalapüügist saadud tulu taotluse esitamisele eelnenud kalendriaasta kohta.
3. turunõudluse analüüs;
4. tegevusvaldkond EMTAK-i koodi järgi, millesse toetatav tegevus panustab;
5. taotleja andmed projektitoetuse taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaasta
müügi- või ettevõtlustulu kohta selles valdkonnas, millesse toetatav tegevus panustab.
6. taotluse eelarve tegevuste kaupa
7. taotleja järgmise viie aasta tulude-kulude aruande prognoos.
8. taotleja viimase kahe kalendriaasta ettevõtte majandusnäitajad kogu ettevõtte majandustegevuse kohta ning tegevuse lõpule järgneva viie aasta majandusnäitajate finantsprognoos selle tegevusvaldkonna kohta, millele toetust taotletakse. Kui taotlejaks on füüsilisest isikust ettevõtja, esitatakse bilansi ja
kasumiaruande asemel ettevõtlustulude ja -kulude prognoos vastavalt tuludeklaratsiooni
vormi E kululiikide jaotusele. Kui taotleja on tegutsenud alla kahe kalendriaasta, esitatakse
andmed alates tegevuse alustamisest. Finantsprognoosi osaks on seletuskiri.

Esitatavad dokumendid
1. Taotlus ja toetatava tegevuse eelarve, algus- ja lõppkuupäev, teave selle kohta, et taotleja ei ole saanud ega taotle taotluses sisalduva sama kulu kohta toetust riigieelarvelisest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi. Tegevuse jätkusuutlikkuse kirjeldus, kui tegemist on investeeringuga (täidetakse e-PRIA-s).
2. Pakkumiskutsed koos tehnilise kirjeldusega. (Pakkumiskutse võib olla pakkujale saadetud e-kiri).
3. Saadud hinnapakkumused, mis peavad olema taotleja nimel. Lisaks peab olema tõendatav nende tegemine pakkuja poolt (digiallkiri või pakkumuse saamise e-kiri). Hinnapakkumus peab sisaldama taotleja nime, hinnapakkuja nime ja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva ning töö, teenuse või vara üksikasjalikku kirjeldust ning käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust. Ehitustööde puhul peab pakkumus olema tehtud PRIA vormil, vastava majandustegevuse registreeringuga ettevõtja poolt. Tegevuse maksumuse korral 5 000 eurot või rohkem (km-ta) kolm võrreldavat hinnapakkumust.  Taotleja ei või nimetatud nõude eiramiseks jaotada osadeks toetatava tegevuse raames tellitavat tööd või teenust või soetatavat vara, mis on funktsionaalselt koos toimiv või vajalik sama eesmärgi saavutamiseksTaotleja võib jaotada toetatava tegevuse raames tellitava töö või teenuse või soetatava vara osadeks, kui see on objektiivsetel põhjustel õigustatud. Pakkumuse esitaja ei või olla seotud taotlejaga, ega pakkujad omavahel (ühe grupi ettevõtted).
4. Kui toetatava tegevuse raames tellitava töö või teenuse või soetatava vara eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 60 000 eurot või rohkem, peab taotleja korraldama ostumenetluse riigihangete registris. Kui taotleja teeb ostumenetluse pärast toetusotsuse saamist, siis esitab ta taotlusega tegevuse maksumuse prognoosi. Kui ostumenetlus registris on taotlemise ajaks tehtud, siis esitab vastava viitenumbri.
5. Ärakiri dokumendist, mis tõendab, et sellise seadme soetamisel, mis paigaldatakse ehitisse (või mootorsõidukisse) või mida kasutatakse ehitises (või mootorsõidukis), on see ehitis (või mootorsõiduk) projektitoetuse taotleja valduses asjaõiguslikul või võlaõiguslikul alusel vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest; Ehitise ehitamise korral on ehitis ja sellealune maa toetuse taotleja omandis või on ehitisealusele maale taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest;
6. Kui toetatava tegevuse elluviimiseks on vajalik keskkonnamõju hindamine, esitatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise süsteemi seaduse §-s 7 nimetatud tegevusloa number.
7. Ehitusprojekti ärakiri, kui toetatavaks tegevuseks on ehitamine ehitusseadustiku tähenduses ja nimetatud ehitusprojekt on ehitusseadustiku alusel nõutud.

Tegevussuuna rakendamise põhjendus Hiiumaa kalandusstrateegias: Enamus piirkonna kutselistest kaluritest tegeleb muu ettevõtlusega, käib palgatööl või on pensionärid. Tegevuste mitmekesistamine aitab kaluritel tagada sissetulekut kalapüügihooaja välisel ajal ning ühtlasi maandada riske, mis on seotud kalavarude kõikumisega. Lisasissetulekute arendamine aitab vähendada sõltuvust tööandjatest ning ühtlasi kasutada püügihooaega maksimaalselt. Täiendavate töökohtade loomine on oluline ka piirkonna majanduse arenguks ning uute teenuste lisandumine elavdab saare ettevõtlusmaastikku.
kalurkonna konkurentsivõime tõstmine läbi tegevuste mitmekesistamise (nt kalandusturismi
arendamise, kalakasvanduse loomise, püügivahendite ja -tehnoloogiate arendamise jms).

Tegevussuuna eesmärgid ja mõõdikud Hiiumaa kalandusstrateegias
E1: Kalandusvaldkonna mikroettevõtjate tegevus on jätkusuutlik tegevuste mitmekesistamise
tulemusena
E2: On välja arendatud merega seotud turismitooteid, sh loodud võimalusi osalusturismiks.
Mõõdikud: Turismiteenuse arendamiseks toetust saanud ettevõtete arv; toetust saanud merega seotud turismitooteid pakkuvate ettevõtete käibe kasv.